Ogólne warunki sprzedaży piskląt indyczych jednodniowych

I. STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej ogólnymi warunkami stosuje się do wszystkich umów sprzedaży piskląt jednodniowych dokonanych przez „Grelavi” S.A.

2. Wyłączenie stosowania któregoś z przepisów ogólnych warunków może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez osobę reprezentującą „Grelavi” i stronę, której zmiana dotyczy.

II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia składane są w formie pisemnej (pocztą, kurierem, faksem, mailem) do siedziby spółki bądź za pokwitowaniem do przedstawiciela „Grelavi”. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po pisemnym potwierdzeniu jego przyjęcia przez „Grelavi”.

2. Zamówienie musi zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu, NIP i adres Kupującego, ilość piskląt, płeć, rasę, informację czy pisklęta mają mieć obcięte dzioby, określony numerem tygodnia termin dostawy, miejsce dostawy, podpis Kupującego i ewentualnie małżonka.

3. „Grelavi” zastrzega sobie prawo do różnicy w ilości zamówionych i dostarczonych piskląt nie przekraczającej 5%. Kupujący zapłaci za pisklęta faktycznie dostarczone.

4. Dopuszczalny błąd w seksowaniu nie może przekroczyć 2% - taka dostawa jest traktowana jako zgodna z zamówieniem i nie powoduje żadnych roszczeń po stronie Kupującego.

5. Kupujący może dokonać zmian w harmonogramie najpóźniej do 6 tygodni przed dostawą. Późniejsze zmiany wymagają pisemnej zgody „Grelavi”.

6. W przypadku anulowania bądź zmiany zamówienia bez zgody „Grelavi” Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:

50 % kwoty stanowiącej wartość netto zamówionych i nieodebranych piskląt,

w przypadku gdy Kupujący anulował bądź zmienił potwierdzone przez „Grelavi” zamówienie przed nałożeniem jaj do inkubatora,

100% kwoty stanowiącej wartość netto zamówionych i nieodebranych piskląt, w przypadku gdy Kupujący anulował bądź zmienił zamówienie potwierdzone przez „Grelavi” po nałożeniu jaj do inkubatora .

III. CENY I PŁATNOŚĆ

1. Cena wskazana jest w umowie i obowiązuje 3 miesiące od daty podpisania umowy.

2. Cena podstawowa netto zawiera koszty seksowania, opakowania i transportu na terenie Polski.

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostawy, chyba że w formie pisemnej postanowiono inaczej.

4. Za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności wskazanego w pkt. 4 „Grelavi” zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

6. Żadna nowa dostawa nie będzie mogła mieć miejsca przed uregulowaniem zaległych należności przez Kupującego, co nie będzie traktowane jako niedotrzymanie umowy z winy „Grelavi”.

IV. DOSTAWA

1. „Grelavi” dostarcza pisklęta transportem specjalistycznym do miejsca wskazanego w zamówieniu.

2. „Grelavi” potwierdza termin dostawy na dwa tygodnie przed nałożeniem jaj do inkubatora.

3. Wskazany w zamówieniu termin dostawy może być w wyjątkowych okolicznościach przesunięty na tydzień wcześniejszy bądź późniejszy, po uprzednim zawiadomieniu Kupującego, co nie stanowi zmiany warunków zamówienia i nie jest podstawą do żądania odszkodowania.

4. W przypadku wystąpienia szkody transportowej Kupujący jest zobowiązany sporządzić odpowiednią adnotację na liście przewozowym i w ciągu 48 godzin od dostawy zawiadomić pisemnie (pocztą, kurierem, faksem, mailem) „Grelavi” o wystąpieniu szkody transportowej.

5. Niedotrzymanie warunków umowy bądź niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży

z powodu zaistnienia siły wyższej, w szczególności: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wojny itd., nie powoduje obowiązku zapłaty kary umownej ani odszkodowania.

6. W przypadku konieczności utylizacji jaj nałożonych, spowodowanej wymogami sanitarnymi wynikającymi z polityki jakościowej „Grelavi”, „Grelavi” nie będzie ponosiła kary i dołoży wszelkich starań aby znaleźć najlepszy sposób zagwarantowania realizacji dostawy. To samo będzie miało miejsce w przypadku blokady administracyjnej związanej ze środkami bezpieczeństwa natury sanitarnej.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje, aby były rozpatrzone, składane są w formie pisemnej (pocztą, kurierem, faksem, mailem) do siedziby spółki, bądź za pokwitowaniem do przedstawiciela „Grelavi”.

2. Reklamacje składane są w terminie 48 godzin od pojawienia się przyczyny reklamacji, jednakże nie później niż w terminie 12 dni od dostawy.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Kupującego, datę wstawienia, przyczynę reklamacji.

4. Nie dotrzymanie powyższych warunków powoduje pozostawienie reklamacji nierozpatrzonej, co Kupujący akceptuje.

5. „Grelavi” rozpatruje reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o sposobie rozpatrzenia powiadamia pisemnie Kupującego (pocztą, kurierem, faksem, mailem).

6. W przypadku uznania reklamacji, Strony ustalają sposób jej załatwienia.

7. Przedmiotem reklamacji nie może być śmiertelność piskląt nie przekraczająca 2% w ciągu 10 dni od dostawy .

8. Przedmiotem reklamacji nie może być w żadnym razie niedostateczny przyrost zwierząt, jak również ubytki, straty i upadki spowodowane niewłaściwymi warunkami panującymi na fermie bądź niewłaściwym sposobem hodowli.

9. „Grelavi” nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego.

VI. INNE

1. „Grelavi” zapewnia Kupującemu wsparcie techniczne polegające na obecności przedstawiciela „Grelavi” w czasie wstawienia jak i podczas hodowli. Takie konsultacje zootechniczno-weterynaryjne są dla Kupującego bezpłatne.

2. Kupujący zapewnia odpowiednie warunki odchowu i tuczu zgodnie z technologią dla stad towarowych indyków i dobrostanem zwierząt.

3. Kupujący zapewnia przedstawicielom „Grelavi” wstęp na fermy, w których są obecne zwierzęta dostarczone przez „Grelavi”.

4. W celu zrekompensowania ewentualnych upadków, dostawa zwiększona jest o 2%.

5. W celach prewencyjnych Kupujący zezwala „Grelavi” na przeprowadzenie monitoringu sanitarnego fermy oraz pobieranie próbek na całej fermie, w szczególności ze sprzętu i zwierząt przed wstawieniem piskląt jak i w trakcie hodowli.

6. Kupujący zobowiązany jest powiadomić „Grelavi” upadkach przekraczający 2% podczas pierwszych 14 dni hodowli.

7. Sądem właściwym jest Sąd w Olsztynie.